Referanser

Amundrød Syd

Utført: 2016 – 2017

Prosjektet besto av opparbeidelse av ca. 5000m² næringsareal, intern massehåndtering samt mottak av eksterne steinmasser.

Byggherre:
Amundrød Syd
v/ Bergene Holm Eiendom AS

Sandefjord ballklubb – Ny kunstgressbane

Utført: 5/2016 – 8/2016

Arbeidene bestod av grunnarbeider og drenssytem for ny kunstgressbane. Omlegging av kommunal overvannsledning. Etablering av ca. 170m² Larvikittmur.

Byggherre:
Sandefjord Ballklubb

Fiskegården

Utført: 2016 – 2017 

Ny blokk ved sjøen på Torstrand i Larvik. Rivning av eksisterende garasjeanlegg som måtte fjernes før oppstart. Grunnarbeider for ny boligblokk med tilhørende vei, vann og avløp. Etablering av nedgravd avfallsanlegg.

Byggherre:
JM Norge AS

Skarphagaveien og Øvre Smidsrødvei, GS-vei og VA-anlegg

Utført: 2015 – 2016 

Etablering av 1340m komplette vann og avløpsgrøfter. 120m retningsstyrt boring. Etablering av 2 stk. fordrøyningsmagasin. Etablering av 1000m ny GS vei, samt reetablerig av 250m eksisterende GS vei. Flytting og oppgradering av 1200m med eksisterende kommunal vei. Etablering av trafikksikkerhetstiltak ved Herstad skole, samt etablering av kantstein og forstøtningsmur.

Byggherre:
Nøtterøy Kommune

Cosmic Aker

 Utført: 9/2015 – 7/2016

Grunnarbeider for p-hus (ca. 1300m²), lagerbygg (1600m²), kontorbygg (600m²), 250m vei derav 150m kommunal standard med fortau. Utvendige VA og utearealer.

Byggherre:
Grunnentreprise for hovedentreprenør Cosmic Bygg AS

Havnegården

Utført: 2014 – 2016 

Grunnarbeider for ny boligblokk. Omlegging av eksisterende 600mm pumpeledning samt omlegging av tilhørende kommunikasjonsanlegg. Dette måtte legges om før spuntarbeidene for prosjektet kunne påbegynnes. Etablering av infrastruktur som vie, vann og avløp med tilhørende veilys. Grunnarbeid for anleggsgartnerarbeider.

Byggherre:
JM Norge AS

GS Framnesveien

Utført: 2014 – 2015 

Etablering av 400m gang og sykkelvei langs Framnesveien, samt etablering/omlegging av vann og avløpsanlegg. For å kunne etablere ny gs-vei, så måtte deler av eksisterende veiareal og dens konstruksjoner fjernes. Det ble deretter boret ned stålkjerneperler for bæring av ny støttemur for gs-vei. Noen steder så er muren oppe i hele 4m høyde fra underliggende terreng.

Byggherre:
Sandefjord Kommune og Statens vegvesen